Venus flytrap हे आहे मांस खाणारे रोपटे याला पृथ्वीतलावरील नरभक्षी रोपटे म्हणून ओळखल जात.

venus flytrap facts

Venus flytrap या पृथ्वीतलावर विविध प्रकारच्या जीवजंतू , venus flytrap…

Published
Categorized as Knowledge